Regulamin

Regulamin korzystania z DOMKÓW GROSZEK w Sarbinowie

Regulamin ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on regulamin.

§1

Umowa dotycząca rezerwacji oraz wynajmu domku letniskowego zostaje zawarta w chwili, w której Gość wpłaca zadatek na wskazany numer konta. W myśl prawa handlowego, zadatek nie podlega zwrotowi. Brak wpłaty w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji powoduje automatycznie anulowanie rezerwacji wstępnej.
Wszystkie należności należy uiścić w dniu przyjazdu.

§2

1. Koszty pobytu obejmują:

 • zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku i placu zabaw,
 • korzystanie z parkingu,
 • bieliznę pościelową,
 • wodę i kanalizację.

2. W dniu uiszczania płatności za pobyt pobrana zostaje zwrotna kaucja w wysokości 300 zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń.
3. Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia.

Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu
i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagażu w czasie całego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

§3

1. Domki wynajmowane są w cyklach tygodniowych od soboty do soboty.
2. Doba hotelowa w domkach rozpoczyna się o godzinie 15:00 dnia pierwszego, a kończy o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
3. Gość określa czas pobytu najmując domek i przyjmuje, że przez taki okres w nim pozostanie, za skrócenie czasu pobytu zwrot płatności nie przysługuje.
4. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych Gości.
5. Odbiór kluczy do domku następuje bezpośrednio w obiekcie.
6. W dniu zakwaterowania Wynajmujący zobowiązany jest dokonać opłaty klimatycznej za wszystkie osoby zakwaterowane
w wynajętym domku. Opłatę klimatyczną przyjmuje Właściciel.
7. W dniu wyjazdu pobierana jest opłata dodatkowa za zużycie energii elektrycznej w okresie wynajmu, w wysokości 1,50 zł za 1 kWh. Zużycie jest ustalane według odczytów z liczników prądu. Odczytu dokonuje Wynajmujący wraz z Najemcą w dniu przybycia i w dniu odjazdu.

§4

1. Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zdeklarowanych podczas najmu.
2. W przypadku przekroczenia deklarowanej podczas rezerwacji liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
3. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.

§5

1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Właścicielowi.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny:

 • brak wody, spowodowany brakiem dostawy prądu lub awarią wod.-kan.,
 • brak dostępu prądu spowodowany awarią sieci energetycznej,
 • brak dostępu do Internetu spowodowany awarią u operatora, dostawcy.

§6

1. W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
2. Na terenie ośrodka muzyki słuchamy tylko i wyłącznie w słuchawkach.
3. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku
i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 23:00 do 7:00 Właściciel lub inna osoba zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu.
5. Organizowanie w domkach głośnych imprez towarzyskich jest zabronione.
6. Przebywanie na terenie ośrodka osób niezameldowanych jest zabronione.

 

§7

1. Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien sprawdzić zamkniecie drzwi.
2. Pojazdy samochodowe należy parkować tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Zabrania się poruszania samochodami po terenie obiektu, podjeżdżania pod domek. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji ani znajdujące się w nich mienie.
3. Domki należy przed opuszczeniem doprowadzić do stanu pierwotnego.
4. Opuszczając domek w dniu wyjazdu Gość zdaje domki Właścicielowi:

 • zdejmuje i składa bieliznę pościelową,
 • opróżnia kosze na śmieci,
 • sam informuje o powstałych zniszczeniach oraz reguluje je finansowo,
 • zdaje klucze Właścicielowi.

5. W dniu zakończenia pobytu zabronione jest opuszczanie domku bez zdania go Właścicielowi. Wyjątek od tej zasady należy uzgodnić z Właścicielem.

§8

1. Gość zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń (gości obowiązuje sprzątanie końcowe).
2. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia oraz urządzeń technicznych domku powstałe z ich winy.
3. Za rzeczy pozostawione w domkach Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
4. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prace remontowo-budowlane odbywające się na sąsiednich działkach.
6. Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw i na terenie ośrodka.

§9

We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania ognia otwartego oraz grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów
o nieprzyjemnym zapachu.

§10

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Już teraz życzę Państwu udanego wypoczynku!

Agnieszka Kuczyńska
DOMKI GROSZEK
tel.: 501198694


Regulamin korzystania z placu zabaw

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 14 lat.

2. Opiekun dziecka korzystającego z placu zabaw ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.

3. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z placu zabaw.

4. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.

5. Na placu zabaw nie wolno śmiecić.

6. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych.

7. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

8. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać personelowi ośrodka zauważone usterki, uszkodzenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych urządzeń.

9. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z placu zabaw lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

 • siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek;
 • huśtanie się na stojąco;
 • poruszanie się po placu zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;
 • korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 14 roku życia;
 • grania w gry zespołowe.

12. Nie wolno niszczyć roślinności, drzew, krzewów i kwiatów.

13. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

14. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci.

16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Ośrodka są zobowiązane bezwzględnie stosować się do zasad niniejszego regulaminu.

17. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

18. Pracownicy Ośrodka maja prawo wyprosić z terenu Ośrodka osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu.


Regulamin korzystania z trampoliny

1. Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z trampoliny. Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje użytkowania mają na celu promować bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego urządzenia. Korzystanie z trampoliny przez dzieci dozwolone jest jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Maksymalne obciążenie trampoliny nie może przekroczyć 120kg.

3. Korzystania z trampoliny przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie, może doprowadzić do niebezpiecznych wypadków.

4. ZABRANIA SIĘ wykonywania przewrotów i salt. Lądowanie na głowie może prowadzić do uszkodzenia karku, złamania kręgosłupa nawet, gdy wykonywane jest ono na środku batutu.

5. ZABRANIA SIĘ korzystania z trampoliny po zmroku.

6. Trampolina nie jest zalecana dla dzieci poniżej 5 roku życia.

7. Trampoliny nie poleca się do ćwiczeń akrobatycznych.

8. Nadużywanie trampoliny może być niebezpieczne i prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała.

9. Spokojnie wchodź i schodź z trampoliny. Na trampolinę wchodzimy bez obuwia. Nie należy zeskakiwać z trampoliny na ziemię. Nie używaj trampoliny, jako wyskoczni, nie skacz na trampolinę z innych obiektów.

10. Unikaj zbyt mocnego wybijania się. Unikaj utraty równowagi.

11. Skacz tylko na środku batutu (maty).

12. Podczas korzystania z trampoliny ZABRANIA SIĘ spożywania posiłków, napojów, palenia papierosów lub żucia gumy.

13. Korzystaj z trampoliny tylko wtedy, gdy batut jest suchy.

14. Za negatywne skutki korzystania z trampoliny spowodowane naruszeniem regulaminu, Domki Groszek nie ponoszą odpowiedzialności.

15. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie trampoliny, a Domki Groszek nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne tego skutki.

16. Zakup pobytu w Domkach Groszek jest traktowany, jako akceptacja warunków Regulaminu Korzystania z Trampoliny.

17. Wszelkie zauważone uszkodzenia trampoliny lub inne uwagi prosimy zgłaszać pod numer tel. 501198694

Copyright 2019 DomkiGroszek - domki letniskowe do wynajęcia nad morzem -  Sarbinowo

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej

Rozumiem